ReadyPlanet.com
มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทองคำแด่ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น

 “ปริญญากิตติมศักดิ์ หรือ Honorary degree” คือ ปริญญาที่มอบให้บุคคลไม่ได้เข้าศึกษา เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเกียรติคุณให้กับบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ หรือเป็นผู้ที่ได้กระทำคุณงามความดีต่อชาติบ้านเมือง สถาบันหรือองค์กร และเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีรากศัพท์มากจากภาษาละติน ‘honoris causa ad gradum’ ที่แปลว่า 'ให้ปริญญากิตติมศักดิ์' มอบให้ตามเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ การมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่บุคคลใด จึงเป็นสิทธิและขอบเขตอำนาจของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง แต่สิ่งที่สำคัญและถือเป็นหัวใจหลักในการพิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์ก็คือ "ตัวผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับมอบปริญญาจะต้องมีองค์ความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ประจักษ์และยอมรับโดยทั่วไป หรืออาจพิจารณาถึงการกระทำที่เป็นคุณงานความดี อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประเทศชาติ หรือต่อสถาบันการศึกษานั้นๆ และยังคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้ที่ได้รับอีกด้วย"  

 

ม.รังสิต มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2555 แด่ ฯพณฯ นายชินโซ อาเบะ


มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2555 โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ประจำปี 2555แด่ ฯพณฯ นายชินโซ อาเบะ (Shinzo Abe) นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความโดดเด่นของ ฯพณฯ ในฐานะผู้นำประเทศที่มีความสามารถสูง มีวิสัยทัศน์ทางการเมือง ธุรกิจ และสังคมที่กว้างไกล โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวางต่อประเทศญี่ปุ่นและประชาคมโลก          ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต


ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สำหรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรังสิต มีมติมอบให้ในปีนี้นั้นด้วยเล็งเห็นว่า ฯพณฯ นายชินโซ อาเบะ ในฐานะผู้นำประเทศที่มี บุคลิกลักษณะที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ตลอดจนภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำที่พร้อมจะนำพาประเทศญี่ปุ่นก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชีย ควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมั่นคงแน่นเฟ้น

นอกจาก ฯพณฯ จะเป็นที่ยอมรับและได้รับความเคารพนับถือชื่นชมจากนักการเมืองอย่างกว้างขวางแล้ว ท่านยังได้แสดงให้เห็นถึงนโยบายการบริหารประเทศที่จะต้องมีการร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian region)ซึ่งจากประวัติการทำงานทางการเมืองของ ฯพณฯ ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่โดดเด่น ความเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลดังกล่าวข้างต้น และเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตที่เป็นมิตรที่ดีอย่างต่อเนื่องยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและประเทศญี่ปุ่นที่มีมานับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากระทั่งถึงปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยรังสิต จึงมีมติเป็นเอกฉันท์     ในการมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง แด่ ฯพณฯ         นายชินโซ อาเบะอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเพิ่มเติม


สำหรับพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555ฯพณฯ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น ได้มอบหมายให้ ฯพณฯ นายชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 คลิ๊กดูตัวอย่างสินค้าที่ FACEBOOK SHOP

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ TodayGuide Gift Idea , Post Today Newspaper
พระพุทธพลังจิตทองคำ
อิมแพ็ค มอบประกาศนียบัตรทองคำ สำหรับลูกค้าที่จองแพ็คเกจแต่งงาน