ReadyPlanet.com
ขั้นตอนสั่งทำ ถามราคางานพิมพ์บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ GoldenVirtue.com
ตัวอย่างผลงาน ลูกค้าของเรา GoldenVirtue.com
คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับสินค้า และบริการงานพิมพ์ตามสั่ง บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ GoldenVirtue.com
ติดต่อ สอบถาม GoldenVirtue.com
bulletสินค้า และบริการ
bulletแรงบัลดาลใจ
bulletแผ่นทองคำ 99.99%
bulletการพิมพ์ภาพ บนแผ่นทอง
bulletขนาด แผ่นทองคำ
bulletสั่งทำ ใช้เวลากี่วัน
bulletจัดส่งสินค้า อย่างไร
bulletคิดราคา อย่างไร
bulletการรับประกันสินค้า
bulletขอเป็นตัวแทนจำหน่าย
สมาคมค้าทองคำ Golden Virtue
bulletข่าว ประชาสัมพันธ์
bulletIMPACT มอบใบประกาศฯทองคำ
bulletTAKEITCARD
bulletหนังสือพิมพ์ Post Today
bulletมอบปริญญา นายกฯ ญี่ปุ่น
bulletบทความ ความรู้
bulletการจดทะเบียนสมรส
bulletคำอวยพร กลอนอวยพร
bulletคำอวยพร วันเกิด
bulletคำอวยพร วันแม่
bulletคำอวยพร วันพ่อ
bulletคำอวยพร จบการศึกษา
bulletคำอวยพร เลื่อนตำแหน่ง
bulletคำอวยพร เปิดร้านใหม่
bulletคำอวยพร ขึ้นบ้านใหม่
bulletคำอวยพร งานแต่งงาน
bulletคำอวยพร วันเกษียณอายุ
bulletคำอวยพร ปีใหม่
การจดทะเบียนสมรส

 

++ สถานที่แจ้ง ++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

 

 

 

 

1. คู่สมรสอาจขอให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะประกอบพิธีสมรส ไปจดทะเบียนสมรสยังสถานที่ดังกล่าวได้ โดยยื่นคำร้องต่อ นายทะเบียนพร้อมแจ้งความประสงค์และรายละเอียด ชื่อตัว ชื่อสกุล ของคู่สมรส ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จะให้ไปจดทะเบียนและเพื่อความสะดวกควรจัดยานพาหนะรับ - ส่งด้วย
2. เสียค่าธรรมเนียม 200 บาท
3. สถานที่ติดต่อ หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเช่นเดียวกับการจดทะเบียนในสำนักงานทะเบียน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
dopa.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ 081 828 4946
www.goldenvirtue.com

 

ใบทะเบียนสมรสทองคำนี้ จะเป็นของตกแต่งบ้านที่ท่านและคู่สมรสภาคภูมิใจ และแอบอมยิ้มทุกครั้งที่ได้เห็น เป็นสัญลักษณ์ทางใจซึ่งแสดงถึงความรักที่มีต่อกัน และเป็นที่ชื่นชมกับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเสมอ

สนใจสอบถามข้อมูล หรือ สั่งทำทะเบียนสมรสทองคำ

 

เพื่อความทรงจำใน จุดเริ่มต้นของวันแห่งสัญญาใจ เราอาจจะเพิ่มคุณค่าของทะเบียนสมรส โดยนำมาทำสำเนาในรูปแบบของ ทะเบียนสมรสทองคำได้ ทะเบียนสมรสทองคำ ทำจากทองคำบริสุทธิ์ 99.99% ใส่ในกรอบหลุยส์หรูหราสง่างาม สมคุณค่า แก่การนำมาประดับตกแต่ง เรือนหอ บ้านเรือน

ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ผูกพันธ์ทางใจสำหรับคู่ชีวิต เป็นรากฐานในการสร้างครอบครัวด้วยกันต่อไป  

 ทะเบียนสมรส นอกจากเป็นหลักฐานทางนิตินัยว่า คู่รัก 2 คนจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้ว

**************************************************************************************************** 

 

++ คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส ++
1. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง 
2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
3. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา
4. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
6. หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
* คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
* สมรสกับคู่สมรสเดิม
* มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
* ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
* ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

++ เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส ++

1. บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
2. สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ
3. หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย พร้อมแปล(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน

++ ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส ++

1. การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
2. คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
3. คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม
4. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรอง การแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต

++ ค่าธรรมเนียม ++

1. การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ค่าป่วยการพยานที่นายทะเบียนหาให้คนละ 2.50 บาท
2. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียน 200 บาท พร้อมจัดยานพาหนะ รับ - ส่ง นายทะเบียน
3. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท

++ การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักงานทะเบียน ++

 


ชื่อ - นามสกุล :
เบอร์ติดต่อ :  *
อีเมล์ :  *
ที่อยู่ จัดส่งสินค้า :  *
ส่งไฟล์งานที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขอราคา :
คำถามเพิ่มเติม (ถ้ามี) :
ขนาดแผ่นทอง ที่ต้องการ : A3 ขนาด 30 cm. x 40 cm.
A4 ขนาด 20 cm. x 29 cm.
A5 ขนาด 14 cm. x 20 cm.
ขนาดอื่นๆ (ระบุในคำถามเพิ่มเติม)บทความ ความรู้