ReadyPlanet.com
การจดทะเบียนสมรส

 

++ สถานที่แจ้ง ++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตแห่งใดก็ได้

 

 

 

 

1. คู่สมรสอาจขอให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะประกอบพิธีสมรส ไปจดทะเบียนสมรสยังสถานที่ดังกล่าวได้ โดยยื่นคำร้องต่อ นายทะเบียนพร้อมแจ้งความประสงค์และรายละเอียด ชื่อตัว ชื่อสกุล ของคู่สมรส ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จะให้ไปจดทะเบียนและเพื่อความสะดวกควรจัดยานพาหนะรับ - ส่งด้วย
2. เสียค่าธรรมเนียม 200 บาท
3. สถานที่ติดต่อ หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเช่นเดียวกับการจดทะเบียนในสำนักงานทะเบียน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
dopa.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ 081 828 4946
www.goldenvirtue.com

 

ใบทะเบียนสมรสทองคำนี้ จะเป็นของตกแต่งบ้านที่ท่านและคู่สมรสภาคภูมิใจ และแอบอมยิ้มทุกครั้งที่ได้เห็น เป็นสัญลักษณ์ทางใจซึ่งแสดงถึงความรักที่มีต่อกัน และเป็นที่ชื่นชมกับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเสมอ

สนใจสอบถามข้อมูล หรือ สั่งทำทะเบียนสมรสทองคำ

 

เพื่อความทรงจำใน จุดเริ่มต้นของวันแห่งสัญญาใจ เราอาจจะเพิ่มคุณค่าของทะเบียนสมรส โดยนำมาทำสำเนาในรูปแบบของ ทะเบียนสมรสทองคำได้ ทะเบียนสมรสทองคำ ทำจากทองคำบริสุทธิ์ 99.99% ใส่ในกรอบหลุยส์หรูหราสง่างาม สมคุณค่า แก่การนำมาประดับตกแต่ง เรือนหอ บ้านเรือน

ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ผูกพันธ์ทางใจสำหรับคู่ชีวิต เป็นรากฐานในการสร้างครอบครัวด้วยกันต่อไป  

 ทะเบียนสมรส นอกจากเป็นหลักฐานทางนิตินัยว่า คู่รัก 2 คนจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้ว

**************************************************************************************************** 

 

++ คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส ++
1. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง 
2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
3. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา
4. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
6. หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
* คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
* สมรสกับคู่สมรสเดิม
* มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
* ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
* ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

++ เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส ++

1. บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
2. สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ
3. หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย พร้อมแปล(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน

++ ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส ++

1. การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
2. คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
3. คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม
4. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรอง การแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต

++ ค่าธรรมเนียม ++

1. การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ค่าป่วยการพยานที่นายทะเบียนหาให้คนละ 2.50 บาท
2. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียน 200 บาท พร้อมจัดยานพาหนะ รับ - ส่ง นายทะเบียน
3. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท

++ การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักงานทะเบียน ++

 


ชื่อ - นามสกุล :
เบอร์ติดต่อ :  *
อีเมล์ :  *
ที่อยู่ จัดส่งสินค้า :  *
ส่งไฟล์งานที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขอราคา :
คำถามเพิ่มเติม (ถ้ามี) :
ขนาดแผ่นทอง ที่ต้องการ : A3 ขนาด 30 cm. x 40 cm.
A4 ขนาด 20 cm. x 29 cm.
A5 ขนาด 14 cm. x 20 cm.
ขนาดอื่นๆ (ระบุในคำถามเพิ่มเติม)บทความ ความรู้