ReadyPlanet.com
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและคณธรรม มุ่งสร้างสรรค์ คือ ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นำทางปัญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ และ หลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน

บัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถือเป็นงานอันทรงเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทาง GoldenVirtue.com ได้เป็นผู้ผลิต

บัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นบัตรสมาชิกทำด้วยทองคำบริสุทธิ์
ในวโรกาศที่ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเปิดศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
ลูกค้าของเรา

TOYOTA บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด article
CPAC บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด article
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ article
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
NRCT สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
LUCKY UNION FOODS
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PCL
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
IMPACT EXHIBITION CENTER
BOSCH THAILAND
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ