ReadyPlanet.com
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ article

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ ณ ดินแดนล้านนา อันเป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมอันล้ำค่า มีสภาพภูมิประเทศงดงามท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ บริเวณเชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้

 ของขวัญแด่ท่าน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ของขวัญที่ระลึกจากใจของเหล่าคณาจารย์ และลูกศิษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แด่ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งมีเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความรู้สึกดีๆ เช่นนี้

 
ลูกค้าของเรา

TOYOTA บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด article
CPAC บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด article
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
NRCT สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
LUCKY UNION FOODS
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PCL
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
IMPACT EXHIBITION CENTER
BOSCH THAILAND
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ