ReadyPlanet.com
BOSCH THAILAND

BOSCH THAILAND

บริษัทโรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ในประเทศไทย จัดจำหน่ายอะไหล่
รถยนต์บ๊อช เครื่องมือไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย
เทคโนโลยีระบบความร้อน ส่วนประกอบพลังงานไฟฟ้า
สำหรับการใช้พลังงานทดแทน เทคโนโลยีขับเคลื่อนและ
ควบคุม และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

GoldenVirtue.com มีความยินดีในการสร้างสรรค์ รางวัล ประกาศเกียรติคุณทองคำ แก่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ของ BOSCH THAILAND

 
ลูกค้าของเรา

TOYOTA บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด article
CPAC บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด article
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ article
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
NRCT สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
LUCKY UNION FOODS
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PCL
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
IMPACT EXHIBITION CENTER
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ