ReadyPlanet.com
รางวัลพนักงาน

 

ธุรกิจจะดำเนินต่อไปไม่ได้ หากขาดคนดี มีความรู้ ความสามารถ

การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารไม่ควรมองข้าม และคงปฎิเสธไม่ได้ว่าการสร้างขวัญ และกำลังใจให้พนักงาน เป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรนั้นเดินต่อไปข้างหน้าได้ด้วยดี

 

 

สิ่งกระตุ้น และแรงจูงใจ โดยทั่วไป อาจจะอยู่ในรูปแบบของผลตอบแทน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการที่ดี เราคงอดกล่าวไม่ได้เช่นกันว่า แรงกระตุ้นทางด้านสังคม การยอมรับ ยกย่องจากผู้ร่วมงานก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

 

 

บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ มักมีการให้รางวัลพนักงาน เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นตัวอย่างในการทำงานให้แก่พนักงานท่านอื่นๆ รางวัลต่างๆ อาจอยู่ในรูปแบบ ของผลตอบแทน ของขวัญ โล่รางวัล เกียรติบัตร เช่น รางวัลพนักงานดีเด่น ของฝ่าย หรือแผนกต่างๆ  รางวัลพนักงานขายดีเด่น รางวัลผู้บริหารดีเด่น 

 

GoldenVirtue เล็งเห็นคุณค่าในรางวัลต่างๆ เหล่านั้น และเห็นว่า เราสามารถเพิ่มมูลค่ารางวัลเหล่านั้นได้ โดยแทนที่จะเป็นรางวัลที่จัดพิมพ์บนกระดาษธรรมดา หรือโล่ห์รางวัลธรรมดาทั่วไป

ท่านสามารถให้เราจัดพิมพ์ใบประกาศรางวัลเหล่านี้ลงบน แผ่นทองคำแท้บริสุทธิ์
เพื่อเป็นเกียรติ และความภูมิใจแก่พนักงานผู้รับรางวัล มากยิ่งขึ้นได้

รางวัลพนักงานดีเด่น เกียรติบัตร GoldenVirtue.com
ไอเดีย ของขวัญ

ของขวัญให้ลูกค้า
ของขวัญให้ผู้ใหญ่
รูปเคารพบูชา
รูปถ่ายครอบครัว
ของขวัญแต่งงาน
ทะเบียนสมรสทองคำ article
ทะเบียนการค้า เกียรติบัตรทางการค้า
ปริญญาบัตร วุฒิบัตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ของขวัญรับปริญญา
ของขวัญวันแม่ ของขวัญวันพ่อ