ReadyPlanet.com
รูปเคารพบูชา

รูปเคารพบูชา โดยทั่วไป มักจะเป็นลักษณะรูปภาพที่เป็นกระดาษ แต่มีความสำคัญในแง่ของจิตใจของผู้ที่เป็นเจ้าของ ซึ่งมักจะเก็บไว้สักการะบูชา ตามความเชื่อทางประเพณี หรือศาสนาต่างๆ รูปภาพเหล่านี้อาจถูกนำมาประดับตกแต่งบ้าน เพื่อเป็นศิริมงคล หรือบูชาด้วยตนเอง ในอีกลักษณะหนึ่ง รูปเคารพ อาจนิยมมอบให้กันเป็นของขวัญ ในวันสำคัญต่างๆ เช่น ของขวัญวันปีใหม่ ของขวัญวันขึ้นบ้านใหม่  ของขวัญเปิดร้าน เปิดบริษัท ของขวัญในวันเลื่อนตำแหน่ง ของขวัญวันเกิด ฯลฯ สิ่งเป็นสิริมงคล แก่ผู้รับ

 

 

GoldenVirtue สามารถช่วยให้ รูปเคารพบูชา ซึ่งมีคุณค่าทางใจเหล่านี้ มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้น โดยจัดพิมพ์บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งมีความคงทนถาวรกว่าภาพกระดาษทั่วไป และยังเพิ่มความเป็นสิริมงคลด้วยวัตถุเนื้อทองคำบริสุทธิ์ และสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น

 

งานพิมพ์บนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% สามารถพิมพ์รูปภาพได้ทุกลักษณะ เช่น รูปเคารพทางศาสนา รูปพระศาสดา พุทธ คริสต์ อิสลาม หรือ นิกายต่างๆ สัญลักษณ์ทางศาสนา รูปพระบรมฉายาลักษณ์ รูปในหลวง รูปรัชกาลที่ 5 รูปบุคคลที่เป็นที่เคารพต่างๆ

 
ไอเดีย ของขวัญ

ของขวัญให้ลูกค้า
ของขวัญให้ผู้ใหญ่
รูปถ่ายครอบครัว
ของขวัญแต่งงาน
ทะเบียนสมรสทองคำ article
ทะเบียนการค้า เกียรติบัตรทางการค้า
รางวัลพนักงาน
ปริญญาบัตร วุฒิบัตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ของขวัญรับปริญญา
ของขวัญวันแม่ ของขวัญวันพ่อ